Captains Lijst

 

 

TEAM NAAM VLT NAAM LID TELEFOON
       
A JEN KIRCH D FRIE 06-29093452
ADGW A SPORKEN 06-31682161
ATRIUM S GIESEN 06-20605628
AUWEN TOEWN R RETRA 06-43940448
AUWT BAEK 1 B CANTON 06-13082447
AUWT BAEK 2 M UDO 06-22922411
BARRELS ZÖSTERE 1 G HERMANS 06-22109881
BARRELS ZÖSTERE 2 M CRAENEN 06-30713268
BARROCK D HERBEN 06-52542084
BEEGTER BOUNCERS 1 B HARTE 06-41832144
BEEGTER BOUNCERS 2 P OP DEN KAMP 06-22944048
BENELUX 1 M KEULERS 06-31567678
BENELUX 2 B LEMMENS 06-22991493
BIE JENNY M CROONEN 06-34347271
BOSKAI 1 J LOGJES 06-34100849
BOSKAI 2 T HODSELMANS 06-11863757
BOSKAI 3 W GILISSEN 06-22292248
BOSKAI 4 N LOYENS 06-55384469
BOSKAI 5 R KAITJILY 06-30505156
BOSKAI 6 B BARELDS 06-48203658
BOSKAI 7 P BROEK VAN DEN 06-22573398
BOSKAI 8 M STALLENBERG 06-25015738
BOSKAI 9 P KWANTES 06-46136483
BOSKAI DEVILS B SMITS 06-47204074
BUCCANEERS 1 M POL 06-14803749
BUCCANEERS 13 K POL-SMIT 06-55778848
DA CAPO 1 J HOLLANDERS 06-17567687
DA CAPO 2 R DE BRUIJN 06-52542207
DA CAPO 3 L VRIJENS 06-41944379
DA CAPO 4 R GORISSEN 06-83782754
DA CAPO 5 K STELMACHUK 06-36393332
DARTCAFE NOUVEAU 1 L RIES 06-11356299
DARTCAFE NOUVEAU 2 D JEURISSEN 06-51648829
DARTCAFE NOUVEAU 3 R SIJBESMA 06-51370389
DE KOMIEK W JANSEN 06-38507907
DIEK 1 A MEMEL 06-24760993
DIEK 2 F KLAASSE 06-24502794
DIEK 3 J BLEUS 0032-476673475
DIEK 4 A AMORY 06-13207103
DIEK 5 P WILLEMS 06-23311873
DIEK 6 K MOUNADI 06-21341394
DIEK 7 A LEENDERS 06-22151726
DIEK 8 M SALDEN 06-29073294
DSD K HINTJES 06-45528787
DVO H HÖVELINGS 06-23475939
ECK 1 K RIJSMUS 06-11481686
ECK 2 M SOUREN 06-20617194
ETCG SITTARDIA 1 M HENSGENS 06-81967570
ETCG SITTARDIA 2 B STOFFELS 06-13452591
FERON'S CORNER S DE BOER 06-18887681
FLYING ARROWS M ESSERS 06-11644324
GALOUPPE 1 R VAN DE LAARSCHOT 06-55148391
GALOUPPE 2 R SCHMETS 06-83602142
GILDE H DATENET 06-26039490
GROTE WIELUH R ROUSSEAU 06-18426269
HAARDERHOF 1 S QUODBACH 06-22327686
HAARDERHOF 2 B AARTS 06-21669288
HAARDERHOF 3 P LOFFELD 06-52345059
HARIE BOYS B HAKKE 06-26793718
HELKE C GIJSEN 06-57956407
HEUKSKE (ST.JOOST) F DALEMANS 06-55781675
HOPHUYS M SIEGL 06-57959454
HUIPKE BIEJEIN I ROSBAK 06-54362750
JOE'S PLACE 1 R KESSEL VAN 06-51026101
JOE'S PLACE 2 P MAAS 06-53463934
JOKER DARTS 1 C HUNTJENS 06-52693813
JOKER DARTS 2 R VAN DEURSE 06-13765013
JUPILER F HOLLANDERS 06-21494085
KLAVER VIER 1 J LINDERS 06-22786310
KLAVER VIER 2 B STAAL 06-50830970
KLAVER VIER 3 J LUDWICZAK 06-41564085
KNEVEL P DE BRUYN 06-53789493
KOKEREL 1 K HAAN 06-34968128
KOKEREL 2 F WELLENS 06-12801789
KROON R REITZ 06-48119335
LA BARCA F HUNTJES 06-19198615
L'AMBIANCE 1 W MICHON 06-11866673
L'AMBIANCE 2 R ROIJEN 06-22231873
L'AMBIANCE 3 R DUMOULIN 06-55118105
L'AMBIANCE 4 S HENDRIKS 06-43941071
LÄMKE 1 F MEYERS 06-26888223
LÄMKE 2 P BREULS 06-43619747
LÄMKE 3 J HARDY 06-24608836
LÄMKE 4 A LOOMANS 06-46563751
LÄMKE 5 A WILLEMS 06-12570332
LÄMKE 6 I BRANDS 06-52056543
LÄMKE 7 R SCHAAD 06-13318544
LUCKY DARTS A SCHIPPERS 06-41561311
MANILLA A KELLENAERS 06-39823108
MATCHPOINT UNITED B PELDERS 06-28541048
MIO 1 R RAEVEN 06-51842799
MIO 2 B VERSTIJNEN 06-21988543
MIO 3 J VALKENBURG 06-14237076
NOTENBALK 1 C CRUTSEN 06-17294362
NOTENBALK 2 J DREESSEN 06-46004215
NOUVEAU BITCHES N DE HAAS 06-48160874
OOS HEIM C HABETS 06-28617914
OP DE BÖSCH 1 R DAELE VAN 0032-470611976
OP DE BÖSCH 2 A SCHEFFER 06-45823972
OP DE BÖSCH 3 J VAN ELFEREN 043-3637574
OP DE BÖSCH 4 F BULTE 06-17125613
OP DE BÖSCH 5 R CAELEN 06-41472850
OP DE BÖSCH 6 R BROUNS 06-21557502
OP DE TREPKES R WINTHAGEN 06-23967308
OPPE PLATZ R SPRONCKEN 06-46595363
PAESJSJTAL M HALLMANNS 06-20586520
PASSEREL 1 J MORDANG 06-47103303
PASSEREL 2 B KAREL 06-11640180
PASSEREL 3 S MORDANG-REMMERS 06-55403181
PASSEREL 4 N ABELING 06-11467575
POART K WAGEMANS 06-57598332
POWERPLAY 1 W RUIJTERS 06-22435091
POWERPLAY 2 H LAMBRICHTS 06-83212153
POWERPLAY 3 M SIJBEN 06-51913189
RAODHOES 1 R TERWINT 06-22046902
RAODHOES 2 R HEIJNEN 06-54682707
REUNIE R LAMINE 06-12134703
SANDERBOUNCERS J STOBBE 06-30508731
SCORPIONS D TOULOUSE 06-42209144
SHANGHAI DE SJLOES 1 L REIJNDERS 06-42216265
SHANGHAI DE SJLOES 2 B JESSEN 06-15883658
SHANGHAI DE SJLOES 3 M GULICKX 06-29361433
SJPAORHUTJE H JANSSEN 06-43074757
SPINNEWIEL R FLENTERIE 06-21831006
SPORT 1 H SMEETS 06-51543528
SPORT 2 A EULINK 06-51106291
SPORTHAL DAALHOF 1 M KOOLEN 06-51395638
SPORTHAL DAALHOF 2 R SELST VAN 06-24264952
SPORTHAL DAALHOF 3 A NOELMANS 06-15261952
SPORTHAL DAALHOF 4 T WARNIER 06-21522514
SPORTHAL DAALHOF 5 R VAN DER LOOP 06-40783363
STOAKHOES S ROSE 06-11076189
TÖNNEKE 1 N HABETS 06-51306798
TÖNNEKE 2 R SENDEN 06-14759432
TÖNNEKE 3 W REMMERS 06-13600774
TÖNNEKE 4 G HABETS 06-53421860
TÖNNEKE 5 K KOOPMAN 06-81451794
TREFFERS S MURÉ 06-81035833
TREFFERS 99 1 R VAN ROSSUM 06-17368344
TREFFERS 99 2 R FRANSSEN 06-13572843
TREFFERS 99 3 A RAEVEN 06-51409057
TREFFERS 99 4 L TUMMERS 06-23977798
TREFFERS 99 5 M RAVEN-HOUBEN 06-51395537
TREFPUNT GENHOUT 1 B FERON 06-81865551
TREFPUNT GENHOUT 2 N WIJNEN 06-54987870
WERTHA 1 H WINCKERS 06-24663244
WERTHA 2 L MAGDELIJNS 06-46446006
WILHELMINA R BOSTEN 06-31927173

 


© Virtual Partners